Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Đào tạo nước ngoài
 • Giáo dục dân tộc
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục thường xuyên
 • Giáo dục trung học
 • Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 • Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và CS GD khác
 • Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
 • Kiểm định chất lượng GD
 • Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
 • Quy chế thi, tuyển sinh
 • Thí điểm QĐ 2548
 • TÌM THẤY 95 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  01. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  02. Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  03. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  05. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  06. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  07. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  08. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  09. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024