Tình trạng hồ sơ

Phòng ban
Cán bộ tiếp nhận
Tên cá nhân/doanh nghiệp
Số CMND/ĐKKD
Mã hồ sơ
Tên hồ sơ
Loại hồ sơ
Lĩnh vực
Thủ tục
Ngày nhận
Ngày trả
Tình trạng hồ sơ
*
Hồ sơ
Thông tin xử lý
Không tìm thấy dữ liệu
Lưu ý
Chưa xử lý - Còn hạn Chưa xử lý - Trễ hạn Đã xử lý - Trước hạn Đã xử lý - Đúng hạn Đã xử lý - Trễ hạn Hồ sơ đã trả
*Hiển thị tình trạng của cả hồ sơ.